Alankomaiden vaaleista vielä

Ei, valemediasta ei ole kysymys. Mutta eurooppalaisten viestimien suhtautumista Alankomaiden vaaleihin ennen ja jälkeen ei voi kuin ihmetellä.

Houkutus oli tietenkin suuri. Ensin meidät shokeerasi Britannian Brexit-äänestys ja sitten Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi. Alankomaiden parlamenttivaalien voitiin ajatelle tuottavan seuraavan kauhistuttavan jytkyn. Se osoittaisi suuntaa kehitykselle, jonka seuraavia vaiheita olisivat Ranskan presidentivaalit ja lopulta Saksan parlamenttivaalit. Jos Marine Le Pen valittaisiin presidentiksi ja Vaihtoehto Saksalle syrjäyttäisi Agnela Merkelin, Euroopalle koittaisivat lopun alun ajat.

Joskus luin jostain jutun, jossa mediaa kutsuttiin paniikkiteollisuudeksi, eikä tuo luonnehdinta ole sittemmin mielestäni poistunut. Halu tarttua kauhistuttaviin skenaarioihin ja paisutella pienet ikävät asiat suuriksi ja kammottaviksi tuottaa toisinaan hyvin omituisia ilmiöitä. Niin kuin nyt: vapaamielinen lehdistö ei varmasti suurimmaksi osaksi toivonut Geert Wildersin ja hänen Vapauspuolueensa voittoa, mutta silti hänen voittonsa mahdollisuudesta otettiin kaikki ilo irti.

Samalla unohdettiin monia asioita. Nyt ei oltu tekemässä ratkaisua Euroopan unionissa jäämisen tai siitä lähtemisen välillä, eikä myöskään oltu valitsemassa vaikutusvaltaista valtionpäämiestä. Kyse oli Alankomaiden parlamentin tärkeämmän puoliskon, toisen kamarin, vaalista. Vaalia käytiin monipuoluejärjestelmässä, jossa oli jo ennalta täysin selvää, että yksikään puolue ei voi muodostaa hallitusta yksin.

Geert Wildersin Vapauspuolueen kannatus ei myöskään missään vaiheessa ollut mielipidemittausten mukaan edes kahtakymmentäviittä prosenttia, ja vuoden 2016 aikana kannatus oli marraskuuta 2016 lukuun ottamatta laskusuunnassa. Jo varhain oli myös erittäin todennäköistä, että Wilders ei pääsisi voittaessaankaan seuraavaan hallitukseen. Ja oppositiosta käsin se oli puolestaan tukenut hallitusta, Mark Rutten ensimmäistä, jo aikaisemminkin.

Sitten koitti vaalituloksen julistaminen ja Kuuhun asti kuuluva yleiseurooppalainen helpotuksen huokaus. Wildersiä pidettiin häviäjänä – vaikka hänen puolueensa voitti selvästi edellisiin vaaleihin verrattuna. Mark Rutten oikeistoliberaalia puoluetta pidettiin voittajana – vaikka hänen puolueensa menetti paikkoja selvästi. Hallitusta rankaistiin kovalla kävellä: sosiaalidemokraatit melkein pyyhittiin poliittiselta kartalta ja Rutten puolue taitaa nyt olla parlamentaarisen demokratian kaikkien aikojen pienin suurin puolue.

Erikoisinta oli kuitenkin olla niin iloisia siitä, että Rutte voitti Wildersin, ja tehdä tästä sellainen tulkinta, että nyt pistettiin populismille stoppi. Oikeistoliberaalinen VVD-puolue ei koskaan ole ollut kovin vapaamielinen, ja erityisesti viime aikoina siitä on tullut entistä nationalistisempi, arvokonservatiivisempi ja maahanmuuttokriittisempi. Osana vaalikampanjaa julkistetussa ”kaikille alankomaalaisille” osoitetussa avoimessa kirjeessä Rutte antoihyvin selväsanaisesti ymmärtää: maassa maan tavalla tai maasta pois.

Äänensävy on myös muuttunut sellaiseksi, jolla kosiskellaan sanoisinko alempia kansankerroksia. Kun Rutte kommentoi kesällä Rotterdamissa mieltään osoittaneita ja kieltämättä osin huonosti käyttäytyneitä turkkilaistaustaisia mielenosoittajia, hän käytti ilmaisua ”pleur op”. Nettisanakirja antaa tälle käännöksen: suksi vittuun. Ellei kyse olisi Wildersin päävastustajaksi katsotusta henkilöstä, tuohtumus kohdistuisi varmaan ennen muuta häneen.

Ei ehkä olekaan liioittelua sanoa, että ”tappiostaan” huolimatta Geert Wilders on silti vaalien suurin voittaja. Tai oikeastaan niin, että Wildersin vaalivoitto jäi äänisaaliina mitattuna oletettua pienemmäksi juuri siksi, että hänen poliittinen agendansa on voittanut muissa puolueissa. Kristillisdemokraatit ovat pauhanneet yhteisistä arvoista ja normeista jo pitkään, ja jopa sosiaalidemokraatit puhuivat vaalikampanjassaan ”edistyksellisestä patriotismista”. Viimeksi mainittu todennäköisesti johti osaltaan siihen, että Alankomaiden ulkomaalaistaustaiset(kin) jättivät puolueen.

Alankomaista puhutaan aina vapaamielisenä maana, mutta olennaista on aina ollut nimenomaan arvopohjan monimuotoisuus ja kyky rakentaa yhteiseloa siitä huolimatta, että maassa asuvat ihmiset ovat ajatelleet monista asioista eri tavalla. Kun Hollannissa haikaillaan yhteisten arvojen ja normien perään, niin kaivataan takaisin menneisyyteen, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Uusin parlamentti kolmenatoista puolueineen on hyvä osoitus väestön aatteellisesta, ideologisesta ja kulttuurisestakin kirjosta.

Maahanmuuttajien kotoutumisessa kaikki ei ole mennyt Alankomaissa nappiin, monilla nuorilla on suuria vaikeuksia löytää elämälleen suuntaa ja islamilaisen elämäntavan ja länsimaisen yhteiskunnan välillä on paikoin kitkaa. Tie eteenpäin ongemien ratkaisemiseksi ei kuitenkaan löydy sieltä, missä suljetaan silmät todellisuudelta tai jossa tarvittaessa väkivalloin poistetaan yhteiskunnasta sen ikävät puolet.

Wildersin lisäksi myös laajemmin hollantilaisessa politiikassa on liu’uttu tähän suuntaan. Jos Alankomaat näyttää tässä asiassa tällaista suuntaa muulle Euroopalle, siitä ei ole mitään syytä iloita.

*

Asiasta enemmän kiinnostuneille voin suositella myös Demetrios G. Papademetrioun ja Natalia Banulescu-Bogdanin tuoretta kirjoitusta aiheesta.

 

Kouluopetus ja post-nationalistinen maailmankuva

Pidin 8. lokakuuta esitelmän Kirkon ulkomaanavun seminaarissa Maailman opettajien päivänä. Se meni suurin piirtein näin.

Ihmisenä oleminen on maailmassa olemista, mutta maailma ja ihmiskunta ovat liian laajoja kokonaisuuksia tarjotakseen yksilöille sellaista merkitysten järjestelmää, jonka varassa he voivat tehdä johdonmukaisesti valintoja ja muita päätöksiä elämässään.

Maailman ja ihmisen väliin tarvitaan jotain pienempää ja konkreettisempaa, jotain kulttuurista. Käytännössä tätä tilaa täyttävät erilaiset yhteisöllisyyden muodot perheestä ryhmiin ja yhteiskuntiin sekä uskontoihin ja sivilisaatioihin.

Näissä yhteisöllisyyden muodoissa ei ole mitään itsestään selvää. Edes perhe ei ole aina ja kaikkialla sama. Eri aikoina ja erilaisissa tilanteissa pätevät erilaiset maailmankuvan ja johonkin kuulumisen säännöt.

Meidän mielessämme ja ajattelussamme vaikuttaa yhä vielä vahvasti nationalistinen maailmankuva. Se syntyi ja kehittyi 1600-luvun puolivälin ja 1800-luvun lopun välisenä aikana, ja sen varaan rakennettiin ensimmäisen maailmansodan rauniolle luotu valtioiden kansainvälinen järjestelmä.

Nationalistisen maailmankuvan peruselementit ovat hyvin yksinkertaiset. Ihmiskunta jakautuu kansoihin, jotka ovat etnisesti ja kultturisesti yhtenäisiä. Jokaisella kansalla tulisi olla oma valtionsa, jonka puitteissa se voi toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan. Jokaisessa valtiossa tulisi vastaavasti olla vain yksi kansa. Kansalaisen tärkein identifikaation lähde ja lojaalisuuden kohde on hänen oma kansallisvaltionsa.

Nationalistisen maailmankuvan mukaiset kansakunnat eivät syntyneet itsestään, vaan ne oli rakennettava. Ihmiset oli saatava uskomaan, että heille täysin vieraat ihmiset kuuluivat samaan kansaan ja että alueet ja maisemat kaukana horisontin takana olivat samaa kokonaisuutta, heidän maataan.

Tämän viestin välittämisessä mikään muu instituutio ei ollut niin tärkeä kuin koululaitos. Asioiden opettamisen lisäksi lapsia kasvatettiin myös isänmaallisuuteen: annettiin tietoa omasta kansakunnasta ja välineitä maan, kansan ja kulttuurin rakastamiseen.

Zachris Topeliuksen vuonna 1875 julkaisema Maamme kirja (Boken om vårt land) täytti nimenomaan tätä tarkoitusta, ja sitä käytettiin opetuksen oheismateriaalina vuosikymmenten ajan. Nationalistinen ajattelutapa näkyy Suomessa vahvasti vielä vuoden 1985 peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (ks. myös Rokka 2011).

1900-luvulla nationalistisen maailmankuvan perusteet alkoivat kuitenkin murentua. Monet vähemmistöt eivät hävinneetkään historian pyörteissä, ja pieniin kieliin ja kulttuureihin alettiin suhtautua myönteisemmin. Yksilön ihmisoikeuksien rinnalla tunnustusta saivat myös yhteisöjen kulttuuriset oikeudet.

Valtioiden poliittista valtaa siirtyi ylikansallisille ja kansainvälisille elimille. Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa on solmittu useita jäsenvaltioita sitovia sopimuksia, ja esimerkiksi kansainvälisen kaupan ja ympäristönsuojelun aloille on luotu erilaisia kansainvälisen tai globaalin hallinnan muotoja. Euroopassa aluksi Länsi-Euroopan taloudellinen, sittemmin miltei koko maanosan poliittinen integraatio vähensi siihen osallistuvien maiden suvereenisuutta.

Globalisaationa tunnettu kehityskulku on lisännyt merkittävästi maiden ja alueiden välistä keskinäisriippuvuutta ja vahvistanut vuorovaikutusta talouden, kulttuurin ja viestinnän alueilla. Yhtenä globalisaation ilmentymänä voi pitää myös kansainvälistä muuttoliikettä, joka vilkastui ja laajeni aidosti maailmanlaajuiseksi etenkin kylmän sodan päättymisen jälkeen.

Kansallisvaltiossa opetettiin, että kansa on yksi ja yhtenäinen ja paha maailma jossain muualla. Tänä päivänä Suomen kaltainen syrjäinenkin kolkka on monin säikein maailmassa kiinni, ja tuo samainen maailma on jatkuvasti läsnä suomalaisen yhteiskunnan arjessa. Yhtenäiskulttuurin tilalle on tullut etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus ja ympäri maailmaa ulottuvat sosiaaliset verkostot.

On ymmärrettävää, että kehitys ei ole kaikkia miellyttänyt. Globalisaatio, uusliberalismi ja poliittinen yhdentyminen ovat tuottaneet paljon erilaisia häviäjiä. Monet haluaisivat takaisin siihen Suomeen ja maailmaan, joka oli selkeämpi, tutumpi ja turvallisempi, ehkä jopa materiaalisesti parempi. Vaikka uusnationalismi nauttii nyt laajaa suosiota, takaisin ei kuitenkaan ole tietä – ainakaan ilman mittaamattomia uhrauksia.

Tästä syystä kansakunnat pitäisi rakentaa uudelleen, paremman sanan puutteessa post-nationalistisen maailmankuvan mukaisesti. Ihmisen kytkeytyminen maailmaan ja ihmiskuntaan yhteisöjen ja yhteiskunnan kautta pitäisi muodostaa siten, että hyväksytään valtioiden monikulttuurisuus, ja myönnetään tarve ratkaista ongelmia yhdessä.

Samalla pitäisi kuitenkin myös luoda riittävä yhteenkuuluvuuden tunne samaan yhteiskuntaan kuuluvien ihmisten kesken. On yhä tärkeätä, että Suomessa asuvat ihmiset kokevat olevansa suomalaisia.

Suomalaiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat jo jonkin aikaa olleet oikeilla jäljillä. Vuoden 2004 versiossa otettiin etäisyyttä nationalismiin seuraavin sanoin:  ”Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa.” (Opetushallitus 2004, 14.)

Uusimpien perusteiden opetuksen arvoperustan kohdassa lausutaan puolestaan seuraavasti: ”Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin.” (OPH 2014, 15.)

Viime vuosien aikana olen yrittänyt olla mahdollisimman paljon tekemisissä koulumaailman kanssa, koska myös nykyään sillä on ensiarvoisen tärkeä rooli ihmisten sosiaalistamisessa paikkakuntaan, yhteiskuntaan ja maailmaan. Tuo rooli on ehkä vielä tärkeämpi kuin ennen, koska laajoja kansanjoukkoja yhdistäviä muita sosiaalisia instituutioita ei enää juuri ole.

Suomalaisessa koulujärjestelmässä on paljon kouluja, rehtoreita ja opettajia, jotka ovat myös käytännössä pyrkineet saattamaan näitä maailmassa olemisen rakennuspalikoita uuteen ja oikeampaan järjestykseen.

Kokonaisuutta tarkastellessa on kuitenkin vaikuttanut siltä, että asioita tehdään epätasaisesti, sekalaisesti ja jossain määrin sattumanvaraisesti. Yksittäisten ihmisten ja koulujen tahtotilan lisäksi ollaan oltu riippuvaisia määräaikaisesta hankerahoituksesta, jonka loputtua monet hyvät jutut ollaan jouduttu lopettamaan ja hautaamaan.

Yleisten ja väistämättä jossain määrin abstraktien linjauksien ja koulujen käytännön elämän välistä on jäänyt puuttumaan ikään kuin välitason strateginen kehittäminen ja noiden strategioiden tai suunnitelmien kokonaisvaltainen toteuttaminen. Kouluille ja opettajille pitäisi tarjota nykyistä enemmän auktoritatiivista selkänojaa konkreettisissa kysymyksissä. Samalla heille on kuitenkin hyvä jättää sitä harkintavaltaa, jota toisistaan poikkeavissa olosuhteissa pitääkin olla.

Kouluissa joudutaan ottamaan kantaa esimerkiksi kulttuuristen oikeuksien sekä ihmisoikeuksien ja yksilön vapauksien välisiin mahdollisiin ristiriitatilanteisiin. Lisäksi Suomessa olisi hyvä olla jotensakin yhtenäinen näkemys siitä, miten maksimoidaan se hyöty, joka etnisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta globaaleine verkostoineen on saatavissa, samalla kun pidetään huolta myös yhteisestä tilasta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta.

Mistä arvoista ja perinteistä halutaan pitää kiinni ja mitkä symbolit ovat kaikille yhteisiä? Miten tunnistetaan etnisiä ja kulttuurisia ryhmiä, mutta annetaan yksilöille myös oikeus asettua niiden ulkopuolelle? Kuinka paljon erilaisuuden ilmenemismuodoille voidaan kouluissa antaa tilaa ilman, että opetus ja koulun hallinto kärsivät tai resurssit menevät väärään tarkoitukseen? Tämän tyyppisistä asioista meillä pitäisi olla enemmän keskustelua ja selkeämpiä kannanottoja.

Tapasin jokin aika sitten illallistilaisuudessa Unescon pääjohtajan Irina Bokovan. Hän kertoi käynnistään Tunisiassa ja keskustelusta paikallisessa koululuokassa siellä nähtävillä olevasta antiikin kulttuuriperinnöstä. Eräs tyttöoppilas rohkaistui huomauttamaan, että nämä historialliset monumentit ja muut kulttuuriaarteet eivät ole osa heidän kulttuuriperintöään.

Tapaus oli selvästi jäänyt vaivaamaan Bokovaa. Jossain on mennyt jotain pieleen, jos ihmiskunnan yhteisiä ylpeydenaiheita ei koeta omaksi omalla kotiseudulla. Silloin ei myöskään ole ihme, jos vihamielisten ajatusten valtaan joutuneet tahot alkavat tuhota tätä vieraaksi koettua kulttuuriperintöä.

Toin siinä yhteydessä esille, että meillä on Euroopassa nyt samankaltainen, joskin käänteinen haaste. Täällä kasvavat lapset ja nuoret pitäisi saada etnisestä tai kansallisesta taustastaan huolimatta tuntemaan omaksi suomalaisen kulttuurin historialliset saavutukset ja kokemaan itsensä niiden kautta suomalaiseksi. Samalla suomalaisen kulttuurin ja kansallisen identiteetin täytyisi onnistua sisällyttämään itseensä niitä tietoja, taitoja ja arvoja, jota Suomeen muuttaneet ovat tuoneet tänne tullessaan. Silloin Suomi siirtyisi toden teolla post-nationalistiseen aikaan.

Lähteet

Opetushallitus 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräys 1,2,3/011/2004. Helsinki: Opetushallitus.

Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Helsinki: Opetushallitus.

Rokka, Pekka 2011. Peruskoulun ja perusopetuksen vuosien 1985, 1994 ja 2004 opetussuunnitelmien perusteet poliittisen opetussuunnitelman teksteinä. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1076. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kuninkaan puhe kansakunnasta

”Mikä on Norja? Kuningas Haraldin vastaus itselleen asettamaansa kysymykseen  alkoi hyvin tavanomaisesti maantieteellisillä, maisemallisilla ja ilmastollisilla kuvauksilla.

Mitään yllättävää ei ollut myöskään siinä toteamuksessa, että kaikista hienoista vuorista ja vuonoista huolimatta Norja muodostuu ennen muuta sen ihmisistä.

Puutarhajuhlaan syyskuun ensimmäisenä kokoontuneet ihmiset saivat kuulla, että he ovat tulleet Norjan eri kolkista useasta ilmansuunnasta.

Sitten tuli jotain uutta ja epätavanomaista, ja tässä maailman ajassa suorasukaisen poliittista.

”Norjalaiset ovat muuttaneet maahan Afganistanista, Pakistanista ja Puolesta, sekä Ruotsista, Somaliasta ja Syyriasta. Omat vanhempani ovat tulleet tänne Tanskasta ja Englannista 110 vuotta sitten.” Ensimmäinen lause alkoi siis sanalla norjalaiset.

Tällä huomiolla myös puheen alun luonnehdinnat vaihtelevista maisemista ja toisistaan jyrkästi poikkeavista vuodenajoista saivat samalla uuden merkityksen. Harald halusi korostaa, että nykyaikainen valtio on ennen muuta monimuotoinen ja jopa rajoja ylittävä.

”Ei ole aina helppo sanoa, mistä me olemme kotoisin tai mikä on kansallisuutemme. Koti on siellä, missä sydämemme on – eikä tuo tunne aina pysy kansallisten rajojen sisällä.”

Puheen jälkiosassa norjalaisiin sisällytettiin jälleen aluksi hieman tavanomaisemmin nuoret ja vanhat, rikkaat ja köyhät, urheilulliset ja sohvaperunat sekä eri ammattien edustajat.

Iäkäs monarkki irtautui kuitenkin jälleen konservatiivisista arvoista vahvoin sanakääntein, joita ei voinut ymmärtää väärin.

”Norjalaiset ovat tyttöjä jotka rakastavat tyttöjä, poikia jotka rakastavat poikia sekä tyttöjä ja poikia jotka rakastavat toisiaan. Norjalaiset uskovat Jumalaan, Allahiin, maailmankaikkeuteen, ja jotkut norjalaiset eivät usko mihinkään.”

Puheensa lopuksi hän korosti, kuinka Norja olet sinä ja Norja olemme me, ja että norjalaisten tulee yhdessä rakentaa maataan edelleen. Keskinäisistä eroistaan huolimatta norjalaiset ovat yksi kansa ja Norja on yksi.

Puhe löytyy kuningashuoneen kotisivulta sekä videoituna että englanninkielisenä käännöksenä, jota olen itse hyödyntänyt.

Hieno puhe, ja todellakin tarpeellinen. Samalla se juuri siksi pistää kysymään, puuttuuko pitkästä listasta erilaisia norjalaisia kuitenkin joku.

Mecklenburg-Vorpommernin aluevaalit Saksassa saivat minut lukemaan niissä äänivyöryn saaneen Alternative für Deutschland -puolueen ohjelmaa. Siinä on pitkä luku otsikolla Kulttuuri, kieli ja identiteetti.

Kulttuuri, ja sen sisällä erityisesti kieli, ovat identiteetin kannalta määräävässä asemassa. Puolue puolustaa myös saksalaista Leitkulturia, joka ammentaa kristinuskosta, renessanssin ja valistuksen tieteellis-humanistisesta perinteestä sekä saksalaisen oikeusvaltion roomalaisista juurista.

Vaikka AfD kunnioittaa uskonnon- ja omantunnonvapautta, islamin uskon ja muslimien kohtelu on ohjelmassa tyly. Islam ei kuulu Saksaan. Sanomattakin on selvää, että maahanmuuttoon yleensä ja pakolaisten tuloon Saksaan erityisesti suhtautudutaan kielteisesti. Vaikea kuvitella, että ohjelmassa olisi kerrottu saksalaisten tulleen maahan er puolilta maailmaa, myös pakolaisina.

Erilaisine variaatioineen tätä uusnationalismia löytyy tämän päivän Euroopasta paljon. Myös Norjasta. Sikäläinen oikeistopopulistinen Edistyspuolue sai viime vaaleissa 16,3 prosentin kannatuksen, ja puolue on nyt myös hallituksessa.

Kuningas Haraldin lista monimuotoisen norjalaisen kansakunnan edustajista jättää huomioimatta ne, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä. Ja sellaisia norjalaisia on paljon.

Hän ja muut puheenkirjoittajat ovat varmasti olleet tietoisia, että puutarhajuhlaan on kokoontunut myös ihmisiä, jotka rajaavat norjalaisen kansakunnan ahtaammin kuin hän.

Minua kiinnostaisi tietää, ovatko he miettineet, pitäisikö tämä seikka myös mainita. Pitäisikö siinä kohdassa, jossa puhutaan maan edelleen rakentamisesta luottamuksen, toveruuden ja anteliaisuuden perustalla, mainita myös ne, jotka ovat kurtistaneet kulmiaan kuulemalleen?

Minusta niin olisi pitänyt tehdä. Silloin hyvä puhe olisi ollut vielä parempi ja kädenojennus kattavampi. Olisiko sinusta?

*******

Toimitin Jussi Pakkasvirran kanssa muutama vuosi sitten teoksen Nationalismit  (WSOY Oppimateriaalit 2005), jossa kansallisuusaatetta tarkasteltiin useista eri näkökulmista. Sen lopussa on erillinen luku nationalismien tulevaisuudesta, jossa ei niin kaukonäköisesti puhutaan vain euronationalismista (Heikki Mikkeli) ja globaalin talouskilpailun nationalismista (Pauli Kettunen). Muutenkin paksuun kirjaan olisi pitänyt näin jälkikäteen ajatellen saada tekstiä myös eurooppalaisesta uusnationalismista, joka toki jo tuolloin oli monissa maissa vahvasti esillä. Joka tapauksessa, teos on nykyään myös sähköisesti avoimesti saatavilla tästä linkistä.